งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
รายละเอียด
ส่วนงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 10 ปี และทีมงานมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ จัดอีเว้นท์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แบบครบวงจร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกครั้งสำคัญ สำหรับวงการทางวิชาการที่ได้รวมนักวิชาการ และมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ไว้ในองค์กรเดียวกัน ซึ่งส่วนงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนงานสำคัญใ นการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารโครงการไปยังสาธารณะ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ โดยบริษัทฯ มีความยินดีในการเสนอ บริการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

- ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ได้แก่ แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ วิดิทัศน์ เป็นต้น
- งานศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ
- การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ  อาทิเช่น  การประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดเยี่ยมชมโครงการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EIA / HIA / IEE / ESA)
รายละเอียด
ส่วนงานการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในการจัดทำรายงาน ESA มากกว่า 10 ปี ในด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม รวมถึงโครงการเคหะต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีความยินดีในการเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

- รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(Monitoring Report)
รายละเอียด
ส่วนงาน Environmental Monitoring Report ของบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ในการ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในกิจการทุกประเภท สามารถให้บริการจัดทำรายงาน Monitor พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ สผ. และหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งบริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาระกับผู้ประกอบการทุกท่าน  

รายงาน Monitor คือ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงงานประเภทที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ (EIA : Environmental Impact Assessment) ต้องจัดทำรายงาน Monitor ส่งหน่วยงานอนุญาต และส่งสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และครั้งที 2 ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)  

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน Monitor
1. เพื่อให้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงาน EIA
ของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อติดตามประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากที่โครงการมีการพัฒนา
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรการ
4. เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการต่อผู้ใช้บริการภายในโครงการหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียง ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5. เพื่อเป็นฐานข้อมูลของโครงการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งปัญหาการร้องเรียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม : น้ำ อากาศ กากของเสียอุตสาหกรรม
รายละเอียด
ส่วนงานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิงแวดล้อม ของบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ถือได้ว่าเป็นธุรกิจเริ่มต้นของบริษัท โดยบริษัทมีผู้ควบคุมที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการมลพิษอากาศ น้ำเสีย และกากอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการดำเนินงานของระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม น้ำเสีย และอากาศ ให้สามารถดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน ประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545
ฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน สำหรับงานสัมนนา จำนวนมาก
รายละเอียด
กระเป๋าผ้าดิบขนาด 13x16 นิ้ว (Size มาตรฐาน ใส่เอกสาร A4) ผ้าลายสอง สีขาว หนา อย่างดี ,ไม่ Screen @ 30 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ)

จำนวน Screen สีเดียว Screen 2 สี Screen 3 สี
100 ใบ @ 46 48 50
200 ใบ @ 42 44 46
300 ใบ @ 40 42 44
400 ใบ @ 38 40 42
>500 ใบ @ 35 38 40

ทั้งนี้ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับ ลาย Screen จำนวน และ Spec ของเนื้อผ้า (ต่อรองได้)
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (Risk Assessment)
ที่ปรึกษาการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas, GHG Accounting)
มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
Environmental Site Assessment (ESA)
การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแบบจำลองพลศาสตร์การไหลของอากาศ ด้วยโปรแกรม Computational Fluid Dynamics (CFD) ของโครงการ EIA ประเภทที่พักอาศัย คอนโด โรงแรม สำนักงาน ที่สามารถนำเสนอค่าตัวแปรต่าง ๆ ด้วยรูปภาพเสมือนจริง ในรูปแบบ 3 มิติ ที่มีความสวยงาม ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ

หน่วยงานต่าง ๆ